HATIQVAH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebrew
HAFINJAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hebrew
HAVA NAGILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebrew
SHALOM ALEICHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebrew
YERUSHALA’IM SHEL ZAHAV . . . . . . . . . . . . . . .Naomi Shemer - Hebrew
EREV SHEL SHOSHANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hebrew
IF I WERE A RICH MAN . . . . . . . . . . . . . . .from Fiddler on the Roof
SUNRISE, SUNSET . . . . . . . . . . . . . . . . . from Fiddler on the Roof